Ozadje projekta

Printer-friendly version

Več o ozadju projekta

Projekt gradi na evropski politiki Evropa 2020 s poudarkom na Časovnem okviru za Evropo, gospodarno z viri, ki je med tri ključne sektorje postavila hrano. Evropska unija si je kot ključno točko postavila cilj, da se mora odlaganje užitne odpadne hrane v EU zmanjšati za polovico. Hkrati je vse države članice pozvala k temu, da obravnavajo odpadno hrano v svojih nacionalnih programih za preprečevanje nastajanja odpadkov. Ta program bi Slovenija morala pripraviti do konca leta 2013, elementi Okvira pa so vključeni tudi v osnutke naslednje Strategije razvoja Slovenije.

Hkrati je Evropska unija sprejela nov, že sedmi okoljski akcijski načrt (7th EAP), kjer je problem odpadne hrane uvrščen v Prednostni cilj 2: spreminjanje EU v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo. Slovenski nacionalni program varstva okolja se je z letom 2013 iztekel, zato bi bilo nujno potrebno pripraviti novega.

Projekt se naslanja na sklepni dokument globalne konference Rio+20, v katerem je priznana potreba po znatnem zmanjšanju izgube hrane po spravilu in drugih izgub hrane ter odpadkov v celotni verigi preskrbe s hrano v luči zagotavljanja prehranske varnosti. Slovenija je ta dokument iz leta 2012 podprla.

Posebno pozornost projekt namenja Operativnemu programu ravnanja s komunalnimi odpadki iz leta 2013, ki določa, da je potrebno zaradi doseganja ciljev hišnega kompostiranja vzpostaviti učinkovito osveščanje prebivalstva o pomenu izvajanja ukrepa preprečevanja nastajanja komunalnih odpadkov ter sistem spodbujanja prebivalstva oziroma gospodinjstev k takemu ravnanju s kuhinjskimi odpadki, tj. odpadno hrano.

Projekt upošteva tudi resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« iz leta 2011, ki si je zastavila za cilj učinkovitejšo tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig in večjo prepoznavnost domačih proizvodov, kar pomeni tudi krepitev zadružništva in lokalnih oskrbnih verig.

Ob tem poudarjamo, da bodo dejavnosti nacionalne platforme in spoznanja iz pilotne faze projekta uporabljene za izvajanje pritiska na Vlado RS za upoštevanje mednarodno že dogovorjenih obveznosti Slovenije v pripravi novega Nacionalnega programa varstva okolja in Programa preprečevanja nastajanja odpadkov.

Hrana v zabojnikih za smeti2

S hrano raje na krožnik kot v koš za smeti (foto: Albin Keuc)