Cilji in ciljne skupine

Printer-friendly version

Cilji projekta:

 • Okrepiti nevladne organizacije za delovanje na področju zmanjševanja in preprečevanja nastajanja odpadne hrane na nacionalni ravni.
 • Vzpostaviti mrežo in okrepiti sodelovanje deležnikov z oblikovanjem nacionalne platforme za Slovenijo brez odpadne ali zavržene hrane (Zero Food Waste Slovenia).
 • Okrepiti komuniciranje in prenos znanj z oblikovanjem komunikacijskih pripomočkov in orodja za zmanjšanje in preprečevanje nastajanja odpadne hrane v gospodarstvu, javnih institucijah in gospodinjstvih.
 • Izboljšati povezanost, odzivnost in učinkovitost deležnikov nastajanja odpadne hrane in javnosti za prihodnje preventivno delovanje ter mobilizirati javnost.

Z vzpostavitvijo nacionalne platforme za Slovenijo brez zavržene hrane bomo povezali do sedaj fragmentirane, nepovezane deležnike, ki se bodo zavezali k zadanemu cilju. Ta platforma bo predstavljala prvi primer celovitega povezovanja na tem področju, hkrati pa želimo v slovensko okolje vpeljati prakse in rešitve, ki so v drugih okoljih že prepoznane.

S tem mislimo na akcije osveščanja javnosti o problematiki odpadne hrane, informiranje in izobraževanje, s pomočjo portala, ki bo imel poleg izobraževalne funkcije še izrazito komunikacijsko. Portal bo poleg orodij za delovanje omogočil še izmenjavo informacij med deležniki z nekaterimi novimi storitvami v Sloveniji o:

 • rabi in spodbujanju rabe okoljskih znakov v prehranskem sektorju,
 • viških hrane in pridelkov pri individualnih uporabnikih,
 • cenah živil pred iztekom roka uporabe,
 • spodbujanju podaljševanja trajnosti živilom z vlaganjem, prekuhavanjem ali konzerviranjem živil,
 • certificiranje restavracij,
 • dobrodelnih prireditvah s pripravljeno hrano pred iztekom roka trajanja,
 • potrebah po hrani za dobrodelne namene (po npr. ujmah, redno),
 • potrebah po delavcih in prostovoljcih za obiranje pridelkov,
 • boljšem načrtovanju nakupov in pripravo obrokov.

Inovacija bo tudi okoljski števec, saj si težko predstavljamo, kakšen okoljski odtis ima odpadna hrana, še manj pa naš osebni prispevek k njej (z možnostjo vnosa lastnih podatkov).

Ciljne skupine

Primarne ciljne skupine so:

 • nevladne organizacije, ki delujejo na nacionalni in lokalni ravni,
 • gospodinjstva,
 • javne institucije (v prvi vrsti šole in vrtci) ter njihova združenja in
 • mediji.

Sekundarne ciljne skupine so posamezni deležniki v prehranski verigi in njihova združenja:

 • gospodarske družbe in njihove zbornice,
 • občine in njihova združenja in
 • dobrodelne organizacije.